TRẠM TẨY NI TƠ AMONIAC

Nguồn nước thải và khí thải nitơ amoniac lớn, như phân bón hóa học, than cốc, hóa dầu, dược phẩm, thực phẩm, các bãi chôn lấp  tạo ra một số lượng lớn nồng độ cao nước thải chứa nitơ amoniac. Một lượng lớn nước thải nitơ amoniac thải vào trong nước không chỉ gây ra tình trạng nước phú dưỡng, gây ra nước đen có mùi, và nó sẽ làm tăng sự khó khăn và chi phí xử lý nước cấp, ngay cả đối với đám đông và độc tính sinh học. Mặc dù có nhiều loại xử lý nước thải nitơ amoniac, nhưng không thiết bị nào có thể xử lý đơn giản trong đầu tư, công nghệ phát triển, dễ kiểm soát và không gây ô nhiễm thứ cấp và nhiều khía cạnh khác nhau của công nghệ. Công ty chúng tôi phát triển hệ thống xử lý nitơ amoniac để loại bỏ và hấp thụ tháp bằng công nghệ lọc nitơ amoniac, nồng độ khác nhau của xử lý nước thải nitơ amoniac, có thể hơn 10.000 mg / L xử lý nước thải nitơ amoniac cho các yêu cầu phát thải. Sau khi xử lý nitơ amoniac dưới 15 mg / L, đạt tiêu chuẩn khí thải quốc gia. Đây là sự kết hợp cảu cả hai quá trình đơn giản, lĩnh vục đầu tư, công nghệ phát triển, dễ dàng kiểm soát và không có ô nhiễm thứ cấp và đây là đặc tính của hệ thống xử lý nitơ ammonia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *