MÁY TUYỂN NỔI KHÍ HÒA TAN KQF-II (DÒNG NGANG)

TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ

Máy tuyển nổi khí hòa tan chủ yếu được sử dụng cho phân tách chất rắn – lỏng hoặc chất lỏng-chất lỏng. Thông qua khí hòa tan và hệ thống phát thải tạo ra số lượng lớn các bong bóng khí nhỏ trong nước, mật độ trung bình làm cho các bong bóng dính trong nước thải và nước gần với các hạt chất rắn hoặc lỏng, mật độ tổng thể ít hơn trạng thái của nước và dựa vào hệ thống nổi làm cho hạt chất rắn nổi lên mặt nước nhằm đạt được mục tiêu phân tách chất rắn – chất lỏng hoặc chất lỏng – chất lỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *